Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Katalog - Akcja - Rekrutacja
Rekrutacja do przedszkoli w ŁodziŁódź dla dzieci Łódź dzieciom

1 kwietnia ruszył internetowy nabór do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015.


Kryteria rekrutacyjne:

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola / szkoły w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Łodzi 

 

Kryteria według liczby punktów

1. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru (32 pkt.)

2. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych (16 pkt.)

3. Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji podstawy programowej (8 pkt.)

4. Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji (4 pkt.)

5. Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki (2 pkt.)

6. Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki (1 pkt.)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 63

 

Kryteria do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

1. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (32 pkt.)

2. Dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole podstawowej (16 pkt.)

3. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych (8 pkt.)

4. Dziecko zmieniające przedszkole, z powodu miejsca zamieszkania (4 pkt.)

5. Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki (2 pkt.)

6. Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki (1 pkt.)

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 63

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły.

1 kwietnia 2014 r. o godz. 8.00  została uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony jest informator zawierający oferty przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź a  także instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  do  25 kwietnia do godz. 14.00.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i internetu:

1. wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

2. drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go  we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu  obowiązku szkolnego, chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

1. pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu / szkole podstawowej prowadzącej rekrutację do oddziału przedszkolnego, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

2. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora przedszkola/szkoły w porozumieniu z organem prowadzący.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty).

 

Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 lipca 2008 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, winni dołączyć do wniosku o przyjęcie decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego. 

Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski  w terminie od 2 kwietnia 2014 r. od godz. 8.00 do 25 kwietnia 2014 r. do godz. 15:00.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

3. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

1) korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

2) może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

3) może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

 Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:

1. 9 maja o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2. przyjmuje kandydatów  zakwalifikowanych  jeżeli kandydaci  ci  w określonym terminie złożyli wymagane dokumenty;

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 12 maja, od godz.8.00 do 20 maja 2014, do godz.15.00 zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego kandydat został zakwalifikowany. 

Potwierdzenie woli przyjęcia można  składać osobiście lub drogą elektroniczną na adres danej placówki (przy czym  adres e-mail rodziców/ prawnych opiekunów musi być taki  jak we wniosku).

Nie potwierdzenie  w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

3. po terminie złożenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych, komisja rekrutacyjna  23 maja o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości uszeregowane alfabetycznie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

Listy umieszczone  zostaną w siedzibie danego przedszkola, szkoły.

Rodzice prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 mają obowiązek zgłoszenia się (nie dotyczy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) do nich celem podpisania umowy.

Umowy będą podpisywane w terminie od 2 czerwca do 27 czerwca 2014r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Od 4 lipca 2014 r. rozpoczyna się postępowanie uzupełniające. Jego przebieg i zasady są takie same jak w przypadku postępowania rekrutacyjnego.

 

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się 

o przyjęcie do :

1) oddziału integracyjnego 

2) oddziału specjalnego

nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. 

Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest  przez rodziców / prawnych opiekunów  w wybranym przedszkolu prowadzącym oddziały integracyjne lub specjalne.

 

Adres strony internetowej dla rodziców: http://lodz.przedszkola.vnabor.pl

(strona będzie aktywna od 1 kwietnia 2014 r. o godz. 8.00 do 25 kwietnia 2014r. do godz. 14.00.)

 

 

Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Projekt „Mały książkomaniak” to szereg działań, które mają na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. \

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka