Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Konkursy
Piracki konkursłódź dla dzieci Łódź dzieciom

 

Fundacja Form Art zaprasza do konkursu z okazji zbliżającej się czwartej edycji Rodzinnego Pikniku Artystycznego “Piraci na Zdrowiu”. 

 
 

 

Regulamin konkursu na zdjęcie przedstawiające najciekawszy strój Pirata

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem „Konkursu na zdjęcie przedstawiające najlepszy strój i/lub charakteryzację Pirata" (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja FORM.ART (ul. Nawrot 30, 90-055 Łódź) oraz firma Kinderplaneta (Łódź, ul. Karskiego 91-071 Łódź)

2. Celem konkursu jest wyłonienie wśród nadesłanych prac zdjęć przedstawiających najciekawsze stroje i charakteryzacje nawiązujące do postaci pirata.

3. Konkurs ma na celu promowanie kreatywnego myślenia i inwencji twórczej uczestników.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 1 września i będzie trwał do 21 września.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 23 września, około godziny 16, podczas imprezy

„Piraci na Zdrowiu” w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi.

6. Podsumowaniem konkursu będzie publikacja na stronie profilu Fundacji FORM.ART w albumie zdjęć „Klub Pirata Buciora” na portalu społecznościowym Facebook.pl - albumu zawierającego zdjęcia najciekawszych z nadesłanych prac.

§ 2 Warunki konkursu

1. Uczestnicy konkursu

a) Konkurs ma charakter otwarty i mogę w nim brać udział wszyscy fotografujący.

b) Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwana dalej „Uczestnikiem”).

c) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy konkursowej na adres e-mailowy fundacja@form.art.pl wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Fundację FORM.ART dla celów promocyjno - marketingowych związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością pożytku publicznego, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych prac”.

d) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, pod rygorem dyskwalifikacji. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac wyrażoną według wzoru, o którym mowa powyżej.

e) Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego powyżej, oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.

f) Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla celów administratora danych oraz ma prawo wglądu do nich i do korekty.

2. Zasady uczestnictwa

a) Udział w Konkursie jest bezpłatny.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

d) Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym

e) W Konkursie nie mogą brać udziału te zdjęcia, które wcześniej publikowano, ani te, które były zgłaszane wcześniej w innych konkursach.

f) Uczestnik zgłasza prace konkursowe wysyłając je na adres internetowy Organizatora Konkursu: fundacja@form.art.pl wraz z oświadczeniem „„Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Fundację FORM.ART dla celów promocyjno - marketingowych związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością pożytku publicznego, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych prac”

g) Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.

h) Zdjęcie powinno przedstawiać dowolną ilość ludzi, przebranych w stroje / ucharakteryzowanych w sposób nawiązujące do postaci pirata.

i) Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

 format zapisu: JPG,

 maksymalna waga 1,5 mb

 maksymalny rozmiar zdjęcia to 1800 x 2700

 dopuszczone jest zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do

czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.

j) Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych zdjęć i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw. k) Jeśli na zgłaszanych do Konkursu zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii oraz na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.

l) Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora.

ł) Organizator moderuje konkurs, co polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, fotografii, która narusza prawo obowiązujące w Polsce, narusza prawa i uczucia osób trzecich, zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy), zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi, zawiera treści komercyjne (reklamy), nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 2 lub podstawowych wymagań artystycznych, narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

m) Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone fotografie wyłącznie w czasie trwania Konkursu.

n) W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w regulaminie Konkursu Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu zostaną ogłoszone na scenie podczas imprezy „Piraci na Zdrowiu” w dn. 23 września 2012 roku w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi oraz na profilu Fundacji FORM.ART w portalu społecznościowym facebook.pl. Zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu 25 września 2012 roku powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail). Żeby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest do przybycia w dniu 23 września 2012 roku do Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi w godzinach imprezy „Piraci Na Zdrowiu” lub do siedziby Fundacji FORM.ART, po uprzednim skontaktowaniu się z Organizatorem i ustaleniu terminu dogodnego dla Organizatora i Uczestnika. Wskazane jest aby osoba odbierająca swoją nagrodę na scenie podczas imprezy „Piraci na Zdrowiu” przebrana była w fotografowany przez siebie strój lub aby towarzyszyły jej sfotografowane osoby przebrane w stroje piratów.

· Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora.

· Jury, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną, techniczną, artystyczną fotografii oraz pomysłowość przedstawionej na niej kreacji, przyzna nagrody za:

 I-III miejsce w konkursie

 Wyróżnienia dodatkowe zostaną przyznane za artystyczne podejście, ciekawe przedstawienie tematu, współpracę międzypokoleniową ukazaną na fotografii

 Wyróżnienie specjalne za fotografię przedstawiającą jak największą liczbę osób przebranych w stroje nawiązujące do postaci pirata

· Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.

· Zwycięscy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe sponsorowane przez Organizatorów Konkursu.

· Nagród w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

· Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

· Nieprawdziwe lub niekompletne dane podane przez Uczestnika spowodują odmowę wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem z jego winy nagroda przepada.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

· Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych mediach, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

4. Składanie i rozpatrywanie reklamacji

a) W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 5 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Piraci na Zdrowiu – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

b) Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

§ 3 Postanowienia końcowe

a) Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

b) Organizator ma prawo do zawieszenia konkursu, nie podając Uczestnikom przyczyny

c) Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: fundacja@form.art.pl

d) Złamanie ustaleń regulaminu przez Uczestnika oznacza wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

e) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

f) Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z serwisem społecznościowym Facebook w żaden sposób. Jako uczestnik rozumiesz że dostarczasz informacje organizatorowi promocji a nie Facebookowi.

 

Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach kultury i świetlicach do udziału w 35. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”.

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka