Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Konkursy
V Jesienny Turniej Bajkowych Strofłódź dla dzieci, łódź dzieciom

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie adresowanym do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta i gminy Zgierz oraz innych miast regionu łódzkiego, który odbędzie się w Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, w dniu 23 października 2013 roku.

 


Celem konkursu jest:

• propagowanie wartościowej poezji dziecięcej,

• rozwijanie zdolności artystycznych najmłodszych dzieci,

• przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci, które nie uczęszczają do placówek przedszkolnych,

• promocja symbolu miasta Zgierza – Jeża spod miasta Zgierza. 

 

Podczas „5. Jesiennego Turnieju Bajkowych Strof” inspiracją dla małych artystów oraz ich opiekunów i wychowawców ma się stać twórczość Juliana Tuwima.

W programie „5. Jesiennego Turnieju Bajkowych Strof” organizatorzy zaplanowali oprócz części konkursowej, wernisaż najlepszych prac plastycznych w Galerii CKD, zabawy i zdjęcia z Jeżem ze Zgierza.

 

Centrum Kultury Dziecka

ul. Rembowskiego 17, 95-100 Zgierz

tel. 509 719 665

www.ckd.miasto.zgierz.pl

e-mail: ckdzgierz@poczta.fm

 

„ 5. Jesiennego Turnieju Bajkowych Strof” pod honorowym patronatem Jeża spod miasta Zgierza

REGULAMIN 

Informacje ogólne

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, także tych, które nie korzystają z opieki placówek oświatowych.

2. Konkurs składa się z trzech części: plastycznej, recytatorskiej oraz teatralnej. 

3. Zadaniem konkursowym jest: 

CZĘŚĆ PLASTYCZNA

- przygotowanie przez dziecko pracy plastycznej (prace indywidualne)

CZĘŚĆ TEATRALNA

- przygotowanie krótkiej inscenizacji (prezentacji), zainspirowanej dowolnym utworem (lub fragmentem utworu) Juliana Tuwima.

CZĘŚĆ RECYTATORSKA

- recytacja  wybranego utworu Juliana Tuwima (lub jego części).

4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 

5. Prace plastyczne w formacie maksymalnie A3 mogą być wykonane dowolną techniką, z wyłączeniem prac przestrzennych.

6. Prace plastyczne, recytacje oraz występ będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki.

7. W części  plastycznej nie mogą brać udziału prace zbiorowe. W części recytatorskiej może wystąpić tylko jedno dziecko. W części teatralnej – inscenizacja, może brać udział kilkoro dzieci. 

8. W przypadku części teatralnej oraz recytatorskiej dodatkowym atutem będzie ilustracja muzyczna występu.

9. Nadesłane lub przyniesione prace nie mogą być zrolowane, zniszczone lub brudne.

10. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas transportu, czy wysyłki.

11. Nadesłane lub przyniesione prace nie będą zwracane ich autorom. Pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich upowszechniania.

 

Zasady zgłaszania udziału

12. Dzieci uczęszczające do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klubu malucha/zerówki zgłaszane są przez placówkę. Natomiast dzieci nie uczęszczające do przedszkoli zgłaszane są przez swoich rodziców lub opiekunów.

13. Zgłoszenie udziału we wszystkich kategoriach i częściach konkursu należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17, 95-100 Zgierz, do 04 października 2013r . W przypadku zgłoszenia pracy plastycznej musi być ona dostarczona do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2013 r.  

14. Dzieci mogą uczestniczyć jednocześnie w każdej z ocenianych części konkursu.

15. Finał konkursu nastąpi 23 października 2013 r w Centrum Kultury Dziecka. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wstępnych eliminacji w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń w części teatralnej i recytatorskiej, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej do 15 października br.

16. Zgłoszenie uczestnictwa powinno zawierać prawidłowo wypełniony formularz dla każdego uczestnika i każdej części konkursu oddzielnie. Ponadto, prace   plastyczne powinny być opisane (na rewersie) imieniem i nazwiskiem autora, numerem (i nazwą) przedszkola lub szkoły, wiekiem dziecka, imieniem i nazwiskiem nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana. W przypadku prac wykonanych przez dzieci nie uczęszczające do przedszkola, pracę opisujemy imieniem i nazwiskiem dziecka, rodzica lub opiekuna, nr telefonu oraz wiekiem dziecka. 

17. Do wszystkich zgłoszeń należy dołączyć również zgodę rodzica lub prawnego opiekuna „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………….………………………………………………………………………..

oraz wykorzystanie jego/jej wizerunku w celach związanych z organizacją i promocją 5.Jesiennego Turnieju Bajkowych Strof oraz działalnością statutową Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu.

/miejsce i data/ /czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna/”

Jest to warunkiem udziału w konkursie!

Zasady związane z przeprowadzeniem konkursu oraz nagrodami

1. Konkurs rozpoczyna się o godz. 10.00 w Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17. Opiekunowie zostaną poinformowani o przybliżonej godzinie występu oraz finału konkursu.

2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i mając na uwadze komfort dzieci, część recytatorska oraz teatralna zostaną przeprowadzone równolegle w dwóch różnych salach, przy dwóch różnych zespołach jury. 

3. O kolejności występów decyduje Organizator (lista do wglądu dla uczestników od 18.10.13 r.)

4. Prace plastyczne MUSZĄ być wykonane samodzielnie przez dziecko, co będzie stanowić jedno z podstawowych kryteriów oceny jury.

5. Prezentacja teatralna nie może przekraczać 7 minut, a recytacja 3 minut.

6. Dopuszcza się możliwość zamontowania własnej scenografii uczestników, jednak po uzgodnieniu szczegółów z Organizatorem, najpóźniej w momencie zgłoszenia uczestnictwa.

7. Nagrody zostaną przyznane laureatom każdej części konkursu, z zastrzeżeniem, że pula nagród pozostaje w wyłącznej dyspozycji jury. Wszyscy uczestnicy oraz placówki uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA – część plastyczna

(w przypadku dzieci spoza placówek przedszkolnych proszę wpisać w pkt. 3 „nie uczęszcza”, a w pozostałych - dane rodzica lub prawnego opiekuna)

1. Imię i nazwisko dziecka:…...................................................................................................

2. Wiek dziecka: …...................................................................................................................

3. Placówka przedszkolna, do której uczęszcza dziecko:.........................................................

…................................................................................................................................................

4. Dane kontaktowe (telefon, e-mail): ….................................................................................

5. Imię i nazwisko osoby przygotowującej dziecko do konkursu: …......................................

…................................................................................................................................................

6. Tytuł utworu, na podstawie którego powstała praca: ...............................................................

…................................................................................................................................................

Oświadczam, że akceptuję treść regulaminu 5. Jesiennego Turnieju Bajkowych Strof .

.................................….........…. …..........................................................

/data, pieczątka przedszkola/ /podpis Dyrektora placówki lub rodzica (opiekuna)/

 

KARTA ZGŁOSZENIA – część recytatorska

(w przypadku dzieci spoza placówek przedszkolnych proszę wpisać w pkt. 3 „nie uczęszcza”, a w pozostałych - dane rodzica lub prawnego opiekuna)

1. Imię i nazwisko dziecka: ….........................................................................................................

2. Wiek dziecka: ….............................................................................................................................

3. Placówka przedszkolna, do której uczęszcza dziecko:.........................................................

…...........................................................................................................................................................

4. Dane kontaktowe (telefon, e-mail): ….................................................................................

5. Imię i nazwisko osoby przygotowującej dziecko do konkursu: …......................................

…...........................................................................................................................................................

6. Tytuł prezentowanego utworu (fragmentu utworu): ..................................................................

…...........................................................................................................................................................

7. Czas trwania prezentacji: …......................................................................................................

8. Czy będą instalowane elementy własnej scenografii?      ….TAK....   ….NIE....      

Oświadczam, że akceptuję treść regulaminu 5. Jesiennego Turnieju Bajkowych Strof .

.................................….........…. …..........................................................

/data, pieczątka przedszkola/ /podpis Dyrektora placówki lub rodzica (opiekuna)/

 

KARTA ZGŁOSZENIA – część teatralna

(w przypadku dzieci spoza placówek przedszkolnych proszę wpisać w pkt. 3 „nie uczęszcza”, a w pozostałych - dane rodzica lub prawnego opiekuna) 

1. Imiona, nazwiska i wiek dzieci:  

1) ….......................................................................................

2)….......…............................................................................

3)........…...............................................................................

4)……...................................................................................

5)..…......…...........................................................................

6)...........................................................................................

2. Placówka przedszkolna, do której uczęszczają dzieci:.........................................................

…................................................................................................................................................

3. Dane kontaktowe (telefon, e-mail): ….................................................................................

4. Imię i nazwisko osoby przygotowującej dziecko do konkursu: …......................................

…................................................................................................................................................

Tytuł prezentowanego utworu (fragmentu  5.utworu): ..................................................................

…................................................................................................................................................

6. Czas trwania prezentacji: …......................................................................................................

7. Czy będą instalowane elementy własnej scenografii?      ….TAK....   ….NIE....      

Oświadczam, że akceptuję treść regulaminu 5. Jesiennego Turnieju Bajkowych Strof .

.................................….........…. …..........................................................

/data, pieczątka przedszkola/ /podpis Dyrektora placówki lub rodzica (opiekuna)/

 

Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Projekt „Mały książkomaniak” to szereg działań, które mają na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. \

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka