Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom

REGULAMIN GIEŁDY OPINII PORTALU WWW.DZIECIWLODZI.PL

Niniejszy regulamin zwany dalej “Regulaminem” określa zasady korzystania i użytkowania Giełdy Opinii portalu dzieciwlodzi.pl. Korzystanie z Giełdy Opinii portalu dzieciwlodzi.pl zwanego dalej portalem lub serwisem, zapoznawanie się z prezentowanymi treściami oznacza jednoznaczną akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 1.

DEFINICJE

W ramach niniejszego Regulaminu wykorzystywane są następujące definicje:

 1. Portal - zwany również Serwisem, oznacza działający pod domeną http://www.dzieciwlodzi.pl// - serwis internetowy
 2. Wydawca - oznacza Frazone Group z siedzibą w Łodzi przy ul. Hektarowej 17, 91-230, NIP: 947-188-25-47, REGON: 100682479, będącego właścicielem i administratorem Portalu.
 3. Opiniotwórca – oznacza Użytkownika portalu www.dzieciwlodzi.pl , wyrażającego swoje opinie i wystawiającego oceny.
 4. Gość - użytkownik niezarejestrowany, niemający prawa i możliwości dodawania Opinii i Ocen.
 5. Produkt - oznacza wprowadzoną do Portalu rzecz, którego dane wyświetlane są ramach Giełdy Opinii Portalu i która staje się przedmiotem podlegającym Ocenom i Opiniom Użytkowników.
 6. Konto Użytkownika, nazywane też Profilem – to miejsce, w którym przedstawione są dane Użytkownika oraz gdzie w menu dostępne są wszelkie opcje ustawień osobistych Użytkownika
 7. Opinia - oznacza dodaną przez Użytkownika opinię odnoszące się do Produktu, przeważnie popartą recenzją bądź krótkim opisem tekstowym.
 8. Ocena - oznacza ocenę Produktu wyrażoną w pięciostopniowej skali.
 9. Opis - oznacza opis tekstowy Produktu dodany przez Użytkownika podczas dodawania nowego Produktu do Portalu lub też do Produktu istniejącego już w Portalu.
 10. Partner - oznacza podmiot współpracujący z Wydawcą Portalu.
 11. Logo – to logotyp Produktu, który zamieszczany jest w Portalu wyłącznie w celu informacyjnym, to znak towarowy, który jest wyłączną własnością Firmy, której dotyczy.
 12. Ikonka – jest to umieszczony na Pulpicie graficzny wizerunek przedstawiający przeważnie logo, logotyp, zrzyt z ekranu, zdjęcie produktu bądź część witryny internetowej danego Produktu.
 13. Profil Użytkownika – to miejsce w Portalu, w którym prezentowane są dane Użytkownika, które sam udostępnił. W tym miejscu znajduje się lista produktów, które oceniał Użytkownik za pomocą Giełdy Opinii portalu.


§ 2.

PRZEZNACZENIE Giełdy Opinii

Giełda Opinii portalu www.dzieciwlodzi.pl przeznaczona jest do:

 1. Rekomendowaniaproduktów.
 2. Wyszukiwania rekomendowanych pozycji PRODUKTÓW.
 3. Czytania Opinii, Ocen i Opisów na temat Produktów.
 4. Pisania i publikowania Opinii na temat Produktów.
 5. Wymiany informacji i podtrzymywania kontaktów pomiędzy Użytkownikami Portalu.


§ 3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wydawca Portalu upoważnia Użytkownika do korzystania z Giełdy Opinii w zakresie określonym przez udostępnioną funkcjonalność Giełdy i niniejszy Regulamin.
 2. Głównym językiem Portalu i Giełdy Opinii jest język polski.
 3. Dostęp do Giełdy opinii jest bezpłatny i dostępny za pośrednictwem publicznej sieci Internet, po dokonaniu rejestracji.
 4. Użytkownik Giełdy Opinii w odróżnieniu od Gościa musi posiadać konto e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) na które to podczas rejestracji wysyłany jest link aktywujący konto w Portalu www.dzieciwlodzi.pl
 5. Giełda Opinii przeznaczona jest do niekomercyjnego wykorzystywania przez Użytkowników indywidualnych na potrzeby własne. Użytkownik indywidualny oświadcza jednocześnie, że nie będzie wykorzystywał informacji opublikowanych w Giełdzie Opinii do działalności komercyjnej lub publicznej działalności informacyjnej. Nie będzie również skanował, crawlował, kopiował lub modyfikował treści bez pisemnej zgody Wydawcy Portalu.
 6. Rejestracja i aktywacja konta na Giełdzie Opinii odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na Portalu. Na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej e-mail, przesłana zostaje wiadomość od administratora, zawierająca link aktywacyjny potwierdzający dokonanie rejestracji. Z chwilą rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony.
 7. Rozwiązanie umowy może nastąpić na skutek skasowania konta użytkownika na jego prośbę lub w wyniku usunięcia go przez administrację serwisu z powodu: uporczywego bądź złośliwego naruszania lub łamania Regulaminu, działania na szkodę Portalu lub innych Użytkowników Giełdy Opinii, podejmowania działań nieetycznych, niemoralnych bądź niezgodnych z prawem.
 8. W przypadku śmierci Użytkownika Portalu, będącego osobą fizyczną lub chęci likwidacji konta Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa automatycznie natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy na adres kontakt@dzieciwlodzi.pl
 9. Wydawca Portalu zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do:
  1. Okresowego wyłączania Portalu w celach konfiguracyjnych lub w przypadku problemów technicznych,
  2. Sporządzania własnych Treści, Opinii, oraz materiałów redakcyjnych jak i zewnętrznych informacji pod warunkiem posiadania prawa do ich opublikowania,
  3. Modyfikacji struktury baz danych (w tym baz Produktów, Opinii, Ocen, Opisów, Użytkowników),
  4. Zatwierdzania, zawieszania i usuwania Produktów,
  5. Zatwierdzania, zawieszania i usuwania Opinii,
  6. Zatwierdzania, zawieszania i usuwania kont Użytkowników,
  7. Zatwierdzania, zawieszania i usuwania fotografii Użytkowników,
  8. Okresowego ograniczania dostępu do Portalu dla wybranych Użytkowników,
  9. Monitorowania sposobu wykorzystywania Portalu, w tym zbierania i analizowania anonimowych informacji o wykorzystaniu portalu, zbierania i analizowania informacji o adresach IP, plikach cookies związanych z Portalem oraz zbierania i analizowania danych związanych z Użytkownikiem.


§ 4.

TREŚCI I INFORMACJE W PORTALU

 1. Użytkownik, zamieszczający informacje w postaci Produktu, Opinii, Oceny, Komentarzy na Giełdzie Opinii wyraża zgodę na publikację tych informacji na Portalu jak i w serwisach i publikacjach Partnerów Portalu, z którymi Wydawca zawarł odpowiednie umowy.2. Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie opublikowanych przez niego informacji i treści.
 2. Portal nie gwarantuje publikacji informacji wprowadzonych przez Użytkownika.
 3. Użytkownik oświadcza, że jest autorem informacji przez niego opublikowanych w Portalu i przysługują mu pełne prawa i licencje do posługiwania się tymi informacjami.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie informacje i zwalnia Wydawcę i Portal od jakiejkolwiek odpowiedzialności z nimi związanej.
 5. Użytkownik akceptuje ryzyko, w tym ryzyko prawne i finansowe wynikające z opublikowania przez siebie informacji i oświadcza, że Wydawca lub Portal nie jest stroną w potencjalnym konflikcie na linii Użytkownik - Firma lub Użytkownik - Użytkownik.
 6. Poprzez opublikowanie informacji w Portalu Użytkownik wyraża bezwarunkowo i nieodpłatnie zgodę na:
  1. Utrwalanie, przetwarzanie, zapisywanie, analizę, drukowanie, publikowanie i rozpowszechnianie opublikowanych informacji.
  2. Przekazywanie informacji firmom i osobom trzecim oraz publikację ich w innych miejscach i w ramach innych mediów niż Portal.
  3. Wykorzystywanie informacji przez Portal w celach reklamowych, PR oraz publikację w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
  4. Tłumaczenie, modyfikację, skracanie, korektę stylistyczną, ortograficzną i gramatyczną opublikowanych treści z zachowaniem ich oryginalnego przekazu lub całkowite ich usuwanie.
 7. Wydawca Portalu nie jest zobowiązany do informowania Użytkownika o żadnym z zaistniałym fakcie dotyczącym Portalu.
 8. Użytkownik udziela Wydawcy, Partnerom oraz podmiotom, na które Wydawca sceduje prawa do Portalu bezpłatnej, bezterminowej, bezwarunkowej, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji na publikowanie informacji zamieszczonych przez Użytkownika.
 9. Użytkownik ma prawo do modyfikowania lub usuwania informacji z Portalu, które Użytkownik dodał. Użytkownik ma prawo zażądania od Wydawcy Portalu zmiany lub usunięcia informacji przez niego opublikowanych. Wydawca Portalu nie określa terminu wykonania prac związanych z takim żądaniem. Użytkownik akceptuje jednocześnie, że w przypadku wcześniejszego przeniesienia informacji dodanych przez Użytkownika do publikacji trzecich Wydawca nie odpowiada za usunięcie lub modyfikację tych informacji w publikacjach trzecich.
 10. Wydawca Portalu zabrania Użytkownikowi na zawieranie w zamieszczanych Treściach:
  1. linków URL, adresów email i numerów telefonów,
  2. zwrotów oraz wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub rasistowskie,
  3. opinii kłamliwych, lub bezpodstawnie szkalujących Produkty, jego pracowników, właścicieli,
  4. nazwisk i danych kontaktowych właścicieli i pracowników Produktów,
  5. informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i łamiących uczucia religijne,
  6. informacji propagujących przemoc, nienawiść i dyskryminujących określone grupy społeczne,
  7. informacji o charakterze reklamowym, marketingowym, spamowym,
  8. zdjęć burzących powszechne poczucie estetyki, pornograficznych lub skopiowanych z innych serwisów ,
  9. zdjęć zawierających wizerunki osób, które nie wyraziły na to wcześniej pisemnej zgody,
  10. informacji, bądź produktów promujących producentów lub dystrybutorów alkoholu i tytoniu oraz stron WWW, Firm lub Produktów branży erotycznej i pornograficznej
  11. kodów mających na celu włamanie się do serwerów www.dzieciwlodzi.pl lub zakłócenie poprawnego funkcjonowania Portalu.
 11. Użytkownik oświadcza, że załączone przez niego zdjęcie profilowe przedstawia jego własną osobę i jednocześnie bezwarunkowo wyraża zgodę na jego publikację w Portalu.
 12. Użytkownik lub Opiniotwórca oświadcza, że nie będzie rościł praw do wynagrodzenia za jakiekolwiek informacje, które zostały przez niego opublikowane w Portalu. Użytkownik oświadcza również, że nie będzie rościł praz do rekompensaty lub wymagał udziału w przychodach z reklam lub innych źródeł przychodów Wydawcy Portalu z tytułu prezentowania reklam lub wykorzystywania informacji zamieszczonych przez Użytkownika.
 13. W przypadku likwidacji lub zawieszenia działania Portalu wszystkie informacje zostaną usunięte z sieci Internet bez uprzedniego powiadamiania. Wydawca lub strona trzecia, na którą Wydawca sceduje prawa do Portalu zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania informacji bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkownika.
 14. Użytkownik wyrażający opinie w Portalu zgadza się na publikację tych opinii lub wykorzystanie ich w ramach działań marketingowych lub PR Portalu.
 15. Użytkownikowi przysługuje prawo publikacji informacji w Portalu, dotyczących dowolnej ilości Produktów i Opinii.
 16. Użytkownikowi zabrania się publikowania informacji z wykorzystaniem więcej niż jednego zarejestrowanego konta. Wydawca zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych w przypadku zaistnienia takiej sytuacji zgodnie z postanowieniami przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisami nadrzędnymi.
 17. Właścicielom i pracownikom Firmy i Produktów zabronione jest publikowanie Opinii i Ocen na temat Firmy i Produktów, z którymi są związani.
 18. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i będzie postępował zgodnie z jego zasadami

§ 5.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
 1. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe i aktualne dane oraz aktualizować je w miarę konieczności. Serwis dzieciwlodzi.pl nie weryfikuje danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych. Użytkownik tym samym oświadcza i zapewnia, iż dane, które podał na swój temat, w procesie rejestracji są zgodne z prawdą.
 2. W trakcie rejestracji w serwisie Użytkownik podaje swój adres mailowy, służący do identyfikacji go w serwisie dzieciwlodzi.pl oraz hasło umożliwiające dostęp do swojego konta
 3. Wydawca sugeruje Użytkownikowi by hasło jakie ustanawia w Portalu różniło się od tych, którymi posługuje się dotychczas w innych serwisach internetowcyh, w szczególności w bankowości internetowej i skrzynkach pocztowych e-mail.
 4. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasła dostępowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego.
 5. Portal zastrzega sobie prawo do odmówienia dodania do Katalogu WWW, Firmy lub Produktu bez podania powodu.
 6. Portal zastrzega sobie prawo do odmówienia zarejestrowania lub usunięcia danego adresu mailowego bez podania powodu.
 7. Użytkownik oświadcza, iż ukończył 18 lat i jest osobą pełnoletnią i w pełni odpowiadającą za swoje czyny. W przypadku Użytkownika niepełnoletniego Użytkownik zapewnia iż uzyskał zgodę i aprobatę swoich opiekunów na użytkowanie Portalu dzieciwlodzi.pl
 8. Określony Użytkownik może mieć tylko jedno konto Opiniotwórcy w Serwisie.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia konta w Portalu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.
 10. Użytkownik nie może wystawić Opinii i Oceny do Produktu, którego jest właścicielem.
 11. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedniego powiadomienia Konta Użytkownika, które pozostaje nieaktywne przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 12. W przypadku usunięcia konta Użytkownika z Portalu z jakiejkolwiek przyczyny, Wydawca zastrzega sobie prawo do dalszej publikacji informacji dodanych przez Użytkownika.
 13. Portal zastrzega sobie bezwarunkowe prawo odmowy publikowania fotografii do których mogą zachodzić podejrzenia przedstawienia osób trzecich, w tym osób publicznych, powszechnie znanych i rozpoznawalnych.
 14. Użytkownik może nie zamieszczać swojego zdjęcia w Serwisie. W takim przypadku Portal automatycznie przyporządkuje mu odpowiedniego awatara dobranego Użytkownika, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 15. Serwis dzieciwlodzi.pl może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn jego Konto, jeśli:
  1. Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu.
  2. Zachodzi podejrzenie, ze cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu.
  3. Działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, promuje erotykę, pornografię lub produkty branży alkoholowej i tytoniowej.
  4. W przypadkach mniejszej wagi serwis dzieciwlodzi.pl może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta.


§ 6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Publikowane Treści, Opinie, Oceny, Opisy i Komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników, za które Wydawca ani Portal nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 2. Użytkownik korzystający z Portalu robi to na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z korzystania z Portalu.
 3. W sytuacji, gdy Użytkownik zlekceważy lub złamie postanowienia niniejszego Regulaminu, a Wydawca lub Portal poniesie koszty, w tym koszty prawne lub związane z karami w związku z publikacją informacji zamieszczonych przez Użytkownika, Wydawca ma prawo do roszczenia zwrotu tych kosztów od Użytkownika.
 4. Użytkownik zamieszczający informacje zabronione lub łamiące prawo może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Wydawcy lub osób trzecich.
 5. Użytkownik wystawiający Opinię, Ocenę czy też dodając nowy Produkt musi pamiętać o tym, że jest identyfikowany za pomocą adresu IP komputera oraz pliku cookie.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Decyzje lub działania, jakie Użytkownik oraz Gość podejmie na podstawie informacji zawartych w Portalu.
  2. Zawartość stron, do których kierują adresy URL zamieszczone w Portalu.
  3. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, błędem ludzkim lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet, jeśli następstwem takiego zdarzenia byłoby całkowite usunięcie informacji zamieszczonych przez Użytkowników.
  4. Treści pochodzące z Portalu, które na skutek niezgodnych z Regulaminem działań użytkowników mogłyby się znaleźć w publikacjach trzecich.
  5. Włamania do profili Użytkowników oraz kradzieże profili lub informacji w nich pochodzących (takich jak: haseł, adresów e-mail, imion i nazwisk itp. itd.)
  6. Zawartość reklam wizualnych lub tekstowych publikowanych w Portalu lub przesyłanych bezpośrednio do Użytkowników.
 7. W związku ze sposobem zbierania danych o Produktach od Użytkowników, Portal nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i aktualność danych zawartych w swoich bazach danych. Wydawca jednocześnie zastrzega, że nie prowadzi weryfikacji danych o Produktach ani prawdziwości Opinii wprowadzanych do Portalu.
 8. Znaki towarowe oraz zrzuty z ekranu stron www zamieszczone w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i należą do ich właścicieli.
 9. Wydawca nie udziela żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy Portalu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy. Nie mniej dołoży wszelkich starań, aby tak było.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.
 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, za jakość i ciągłość usługi dostępu do sieci Internet jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet.
 12. Treści, Opinie, Recenzje, Produkty i Oceny umieszczone w Portalu są subiektywnymi opiniami Użytkowników i publikowane wyłącznie na ich własną odpowiedzialność. Nie mają one związku ze stanowiskiem Portalu i Wydawcy.
 13. W związku z powyższym ani Portal ani Wydawca nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności prawnej w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów czy szkód wynikłych z wykorzystania treści, opinii, recenzji i ocen zamieszczonych na niniejszym Portalu.
 14. Serwis dzieciwlodzi.pl zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do usunięcia Produktówi, Profili Użytkowników, Treści, Opinii, Ocen umieszczonych w Portalu jeśli te mają negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
 15. Serwis nie odpowiada za błędnie usunięte lub zablokowane Produkty lub Profile Użytkowników
 16. Wydawca dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań, jednocześnie zapewniając, że dokonał wszelkich starań by Portal działał w pełni poprawnie.
 17. Użytkownik oraz Gość korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie nigdy wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
 18. Użytkownikom Portalu dzieciwlodzi.pl nie przysługują wobec Wydawcy roszczenia z tytułu przerw w działaniu serwisu.


§ 7.

DODAWANIE PRODUKTÓW ORAZ OCEN i OPINII
 1. Prawo dodania Produktu, Opinii lub Komentarza do Portalu przysługuje każdemu Użytkownikowi, który akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Wydawca rezerwuje sobie prawo do odmowy publikacji informacji o Produkcie, Opinii lub Komentarzu bez podania przyczyny.
 3. Wydawca rezerwuje sobie prawo do czasowego zawieszenia publikacji informacji o Produkcie, Opinii lub Komentarzu, jak i całkowitego usunięcia informacji bez podania przyczyny.
 4. Wydawca rezerwuje sobie prawo do czasowego zawieszenia publikacji Opisu będącego częścią Opinii, jak i całkowitego usunięcia Opisu bez podania przyczyny.
 5. Użytkownik publikujący informacje oświadcza, że informacje te pochodzą z własnego źródła, oraz że nie stanowią one istotnej, co, do jakości lub ilości części komercyjnej bazy danych.
 6. Nowy Produkt należy dodać do odpowiedniej Kategorii. Serwis dzieciwlodzi.pl zastrzega sobie prawo przeniesienia Produktu do innej Kategorii bądź podkategorii, niż ta w której została ona pierwotnie zamieszczona.
 7. Wyrażenie każdej Opinii skutkuje przyznaniem punktów od 1 do 5.
 8. Stan punktowy Produktu reprezentowany jest przez znaki graficzne gwiazdki (od 1 do 5).


§ 8.

TREŚCI SPRZECZNE Z POSTANOWIENIAMI REGULAMINU
 1. Wydawca zobowiązuje się każdorazowo rozważyć przesłane zgłoszenie. Wydawca rezerwuje sobie prawo do nie podejmowania żadnych działań i pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi.
 2. Użytkownik dokonujący zgłoszenia treści nieodpowiednich wyraża zgodę na publikację jego zgłoszenia w Portalu.
 3. W Opisie Produktu, Opinii zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności następujących zawartości:
  1. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
  2. zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
  3. obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
  4. przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
  5. naruszające Ustawę o Ochronie Danych Osobowych.
  6. zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
 4. Zabrania sie stosowania elementów języka HTML, JavaScript, Java oraz innych języków służących do:
  1. wczytywania i osadzania innych stron,
  2. używania plików „cookie”,
  3. tworzenia formularzy.
 5. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron dzieciwlodzi.pl, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.


§ 9.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wydawca Portalu jest wyłącznym właścicielem praw intelektualnych i majątkowych do nazw i znaków towarowych Giełdy Opinii oraz portalu www.dzieciwlodzi.pl
 2. Nazwa Portalu, jego koncepcja, układ graficzny, oprogramowanie i baza danych są własnością Wydawcy i podlegają ochronie prawnej.


§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez podania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Wydawca poinformuje o tym Użytkownika za pomocą stosownej informacji na stronie Portalu. Dalsze używanie Portalu po tym, jak informacja zostanie opublikowana jest tożsame z akceptacją wszystkich postanowień nowego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu przez Użytkownika, Wydawca rezerwuje sobie prawo do zablokowania jego konta.
 4. W przypadku zaistniałych sporów wynikających z korzystania z Portalu oraz interpretacji niniejszego Regulaminu, strony sporu dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je polubownie. Jeśli rozwiązanie takie nie będzie możliwe spory te będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla lokalizacji Wydawcy Portalu.
 5. W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia Sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od każdej dotyczącej go decyzji administracji serwisu, poprzez złożenie reklamacji wraz z wyjaśnieniem stanu faktycznego.
 8. Po rozpatrzeniu informacji użytkownik otrzyma odpowiedź wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska.
 9. Reklamacja rozpatrzona raz, nie będzie rozpatrywana ponownie.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania. tj. 06.02.2012r.
 11. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie publikacji nowego Regulaminu Portalu lub w przypadku zawieszenia lub zakończenia działalności Portalu.

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
  Łódź Bajkowa – projekt, w ramach którego tworzony jest rodzinny szlak turystyczny po mieście Łodzi śladami małych pomników przedstawiających postaci z seriali dla dzieci i filmów Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for.   

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka